Best Seller

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต SS400

คุณสมบัติสินค้า:

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต SS400 ราคาถูก

Share

 

เหล็กแผ่นดำ หรือที่เรียกว่า Steel Plate เป็นชนิดหนึ่งของเหล็กแผ่น เหล็กมีลักษณะเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ มีหลายขนาดและความหนา

การใช้งานของเหล็กแผ่นดำ

การใช้งานของเหล็กแผ่นดำนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นงานพื้น และงาน footing หรืองานโครงสร้างทั่วไป การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานเหล็ก งานท่อ งานถังแก๊ส งานขึ้นรูปทั่วไปที่ไม่เน้นคุณภาพผิวและเป็นการขึ้นรูปไม่ลึกมาก

 

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 1.2 มม. 43.8 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 43.8 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 1.4 มม. 51.1 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 51.1 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 1.5 มม. 54.75 กก. 

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 54.75 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 1.6 มม. 58.4 กก. 

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 58.4 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 1.8 มม. 65.7 กก. 

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 65.7 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 2 มม. 73 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 73.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 2.3 มม. 83.95 กก. 

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 83.95 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 2.5 มม. 91.25 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 91.25 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 2.8 มม. 102.2 กก. 

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 102.2 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 3 มม. 109.5 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 109.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 3.2 มม. 116.8 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 116.8 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 3.5 มม. 127.75 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 127.75 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 4 มม. 146 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 146.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 4.5 มม. 164.25 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 164.25 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 5 มม. 182.5 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 182.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 5.5 มม. 200.75 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 200.75 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 6 มม. 219 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 219.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 7 มม. 255.5 กก. 

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 255.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 8 มม. 292 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 292.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 9 มม. 328.5 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 328.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 10 มม. 365 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 365.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 11 มม. 401.5 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 401.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 12 มม. 438 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 438.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 12.7 มม. 463.55 กก. 

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 463.55 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 13 มม. 474.5 กก. 

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 474.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 14 มม. 511 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 511.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 15 มม. 547.5 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 547.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 16 มม. 584 กก. 

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 584.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 19 มม. 693.5 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 693.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 20 มม. 730 กก. 

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 730.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 22 มม. 803 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 803.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 25 มม. 912.5 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 912.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 28 มม. 1022 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 1022.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 30 มม. 1095 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 1095.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 32 มม. 1168 กก. 

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 1168.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 34 มม. 1241 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 1241.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 35 มม. 1277.5 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 1277.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 36 มม. 1314 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 1314.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 38 มม. 1387 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 1387.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 40 มม. 1460 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 1460.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 45 มม. 1642.5 กก. 

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 1642.5 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 50 มม. 1825 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 1825.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 60 มม. 2190 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 2190.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 70 มม. 2555 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 2555.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 80 มม. 2920 กก. 

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 2920.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 90 มม. 3285 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 3285.0 กก.

เหล็กแผ่นดำ 5x10 ฟุต 100 มม. 3650 กก.

 • ขนาด 1524x3048 มม.  น้ำหนัก 3650.0 กก.
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้